Algemene voorwaarden Taxi theoriehalen

Artikel 1. - Definities

100%Geslaagd beheert de site 100procentgeslaagd.nl. Via deze website kan een internetgebruiker online leren en/of oefenen voor het CBR theorie-examen voor de categorieën: 

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:
 a. 100%Geslaagd: de gebruiker van deze algemene voorwaarden:
 b. klant: de persoon die via de website met 100%Geslaagd een overeenkomst aangaat;
 c. overeenkomst: de overeenkomst die via de website tot stand komt tussen 100%Geslaagd en de klant;
 d. theorie-examen en theorie-examens: het online theorie-examen dat de klant via de website kan oefenen en/of leren;
 e. tegoed: het tegoed dat de klant via de website kan bestellen om theorie-examens te oefenen;
 f. theoriepakket en theoriepakketten: het theoriepakket dat de klant via de website kan bestellen om het theorie-examen te leren, bestaande uit een online theorieboek en/of examentraining;
g. website: de website 100procentgeslaagd.nl

h. digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;

i. e-learning; de dienst op de e-learning van 100%Geslaagd aan de gebruiker, op basis van een gesloten overeenkomst tussen beide partijen, bestaande uit het beschikbaar maken en aanbieden van een website waarop content wordt geplaatst.

j. IE-rechten: alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, zoals auteursrechten, merkrechten, handelsnaamrechten en databank-rechten.

1.1. Het is niet mogelijk om de dagcursus te annuleren, het verplaatsen van de dagcursus of theorie-examen is wel mogelijk. 

Tijdens de inschrijving bent u akkoord gegaan met onze algemene voorwaarden. U bent daarmee akkoord gegaan met de directe levering, waardoor de wettelijke bedenktijd vervalt. We willen u eraan herinneren dat annulering van de cursus niet mogelijk is volgens deze voorwaarden. 

 

Artikel 2. - Algemeen

2.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor alle producten die worden aangeboden op de website en voor iedere overeenkomst tussen 100%Geslaagd en de klant waarop 100procentgeslaagd.nl deze algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard.
 2.2 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch zijn overeengekomen.
 2.3 Indien van bepaalde, bij deze algemene voorwaarden geregelde onderwerpen, afwijkende bedingen zijn overeengekomen, blijven deze algemene voorwaarden voor het overige op de overeenkomst van kracht.
 2.4 Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. 100procentgeslaagd.nl en de klant zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

2.5 Wij bieden geen slaag garantie op de theoriepakketten die aangeboden worden op 100procentgeslaagd.nl. Met uitzondering van het auto theorie videocursus pakket van 4 weken. Om in aanmerking te komen voor de slaag garantie dient de klant aan meerdere voorwaarden te voldoen.

De volgende voorwaarden zijn van toepassing:
1. De klant heeft het auto theoriecursus 4 weken pakket aangekocht

2. Alle betalingen van dit benoemde theoriepakket zijn voldaan

3. De klant heeft een inzet van 100% getoond.

Met de 100% inzet doelen wij op; De kandidaat heeft 100% van alle video’s bekeken en de kandidaat heeft het bijgeleverde werkboek ingevuld.

2.6 .Bij de videocursus 4 weken pakket geven wij 100% slagingsgarantie. Dit geldt alleen voor het 1e examen van de online videocursus vaarbewijs 1 en dus niet voor de videocursus vaarbewijs 2, of voor de klassikale dagcursus. Het succes van onze opleiding wordt niet bepaald door de docent en de kwaliteit van het lesmateriaal, het belangrijkste is de inzet van de cursist zelf. Gemotiveerde en geïnteresseerde cursisten slagen doorgaans. De resultaten in online videocursus 1 zijn meetbaar. Een eis om in aanmerking te komen voor slagingsgarantie is dat je alle leerstof hebt doorgenomen en alle tussentijdse- en proefexamens 1 maal met 100% goed gevolg doorlopen hebt en dat binnen een tijdsbestek van 2 weken. De kennisopname zal dan 100% zijn. Daarna ga je theorie-examen doen. Mocht je onverhoopt niet slagen, dan kun je de examenuitslag mailen en betalen (na controle) wij het betaalde examengeld terug. Om in aanmerking te komen voor de slaag garantie dient de klant de volgende documenten per mail te zenden: Theorie-examen uitslag formulier, auto theorie werkboek dat ingevuld is (inscannen) én duidelijk vermelden datum van aankoop + ordernummer. 100%Geslaagd bepaald aan de hand van deze gestelde voorwaarden of de klant in aanmerking komt voor de slaag garantie. De klant krijgt hier uiterlijk 5 werkdagen na het verzenden reactie op per e-mail.


 

Artikel 3. - Verantwoordelijkheid voor links op de website

3.1 De website bevat links naar andere websites dan 100procentgeslaagd.nl. 100%Geslaagd kan geen permanente controle uitoefenen op die andere websites, noch enige verantwoordelijkheid aanvaarden inzake de inhoud ervan.  100procentgeslaagd.nl kan voor deze inhoud niet aansprakelijk worden gesteld.

  

Artikel 4. – Aanbiedingen

4.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders is aangegeven.
 4.2 100procentgeslaagd.nl is niet gebonden aan haar aanbod indien sprake is van druk-, zet- of programmeerfouten in haar mailings of op de website.

 

Artikel 5. – Totstandkoming van de overeenkomst

5.1 De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 5.2 100procentgeslaagd.nl bevestigt onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.

 

Artikel 6. – Het tegoed

6.1 Met 1 tegoed kan de klant 1 theorie-examen doen.
 6.2 De klant kan via de website oefen tegoed pakketten bestellen. De prijs van de tegoed pakketten staat op de website vermeld. De genoemde prijzen zijn inclusief btw.
 6.3 Betaling van het tegoed pakket geschiedt via iDeal, creditcard of Apple Pay.
 6.4 Tegoeden kunnen niet ingewisseld worden voor geld.
 6.5 Gedurende een periode van 3 maanden nadat de klant het tegoed heeft gekocht, kan de klant gebruik maken van het tegoed. Na deze periode is het tegoed niet meer geldig. Hierna kan er in het account opnieuw tegoed worden bijgekocht, om zo de periode te verlengen waarin de klant gebruik kan maken van het pakket.
 6.6 Via zijn account kan de klant bekijken hoeveel tegoed hij heeft en de termijn dat het tegoed nog geldig is. 

6.7 Elke keer dat een oefen theorie-examen wordt gemaakt, gaat er 1 examen van het tegoed af.

 

Artikel 7. – Het theorie-examen oefenen

7.1 Indien de klant een aanvang maakt met een theorie-examen en dit theorie-examen niet direct afmaakt, dan heeft de klant de keuze om het theorie-examen alsnog af te maken of om het theorie-examen in zijn geheel opnieuw te doen.
 7.2 Indien de klant het theorie-examen afmaakt, dan blijft het tegoed van de klant ongewijzigd.
 7.3 Indien de klant het theorie-examen niet afmaakt en dit theorie-examen opnieuw doet, dan kost dat de klant weer 1 tegoed.

 

Artikel 8. – Herroepingsrecht

8.1 Indien de klant een product aanschaft die toegang biedt tot digitale inhoud van deze website geldt het herroepingsrecht alleen als de klant nog geen gebruik heeft gemaakt van het product. Het recht op herroeping vervalt als de klant toegang heeft gehad tot het product door in te loggen op de website.
 8.2 De klant kan in geen enkel geval beroep doen op het herroepingsrecht zodra het tegoed is gebruikt of verbruikt.
 8.3 Om gebruik te maken van het herroepingsrecht dient de klant zich te richten aan 100procentgeslaagd.nl Dit contact dient op korte termijn na de levering van het product te worden gelegd, via het online contactformulier met een duidelijke opmerking waarom de klant gebruik wil maken van het herroepingsrecht.


Artikel 9. – Klachten

9.1 Klachten over de diensten welke worden aangeboden op de website kunnen worden gemeld bij:
 100%Geslaagd
Westeinderweg 14

1687 PL Wognum
 9.2 Klachten worden door 100%Geslaagd binnen 7 dagen afgehandeld. Indien afhandeling van een klacht binnen de termijn van 7 dagen onverhoopt niet mogelijk is, zal de klant op de hoogte worden gesteld van de vertragingsduur.

 

Artikel 10. – Aansprakelijkheid

10.1 De inlichtingen en diensten die op de website voorkomen, kunnen technische onjuistheden en/of tikfouten bevatten.
 10.2 De theorie-examens als wel de theoriepakketten zijn zorgvuldig samengesteld. 100procentgeslaagd.nl garandeert echter niet dat er geen fouten en/of onvolkomenheden in het theorie-examen of theoriepakketten zitten. 

100%Geslaagd is voor dergelijke fouten en/of onvolkomenheden niet aansprakelijk.
 10.3 100procentgeslaagd.nl garandeert niet dat de website en/of het theorie-examen en/of theoriepakketten te allen tijde en zonder onderbrekingen of storingen toegankelijk is. 100%Geslaagd streeft ernaar de diensten 7 dagen per week en 24 uur per dag toegankelijk te houden, maar kan de toegang onderbreken, onder meer voor onderhoudswerken, updating en/of om enig andere technische reden.
 10.4 100%Geslaagd is niet aansprakelijk voor de schade die de klant heeft geleden ten gevolge van de onderbrekingen verwoord in lid 3 van dit artikel, tenzij de onderbreking door toedoen van 100%Geslaagd onredelijk lang is. In dat geval is het schadebedrag dat 100%Geslaagd dient te vergoeden nimmer hoger dan het bedrag dat de klant voor 1 tegoed heeft betaald of voor het theoriepakket.
 10.5 Aan eventuele tips en/of adviezen die op de website staan vermeld kan de klant geen rechten ontlenen.
 10.6 100%Geslaagd kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor het verlies van door de klant toegepaste inlogcodes. 100%Geslaagd kan er dan ook niet verantwoordelijk voor worden gesteld dat ongeautoriseerde derden gebruik maken van de inlogcodes van de klant.
 10.7 100%Geslaagd is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade en gemiste besparingen.
 10.8 Indien 100%Geslaagd aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van 100%Geslaagd beperkt tot maximaal het bedrag dat de klant aan 100%Geslaagd heeft betaald.
 10.9 De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van 100%Geslaagd of haar ondergeschikten.

 

Artikel 11. – Overmacht

11.1 In geval van overmacht is 100%Geslaagd niet gehouden tot vergoeding van de daardoor bij de klant ontstane schade, behoudens en voor zover 100%Geslaagd als gevolg van de overmacht situatie een voordeel heeft gehad dat zij bij correcte nakoming niet zou hebben gehad.
 11.2 Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, overheidsmaatregelen, het tijdelijk niet of niet toereikend beschikbaar zijn van hardware, software en/of internet- of andere telecommunicatieverbindingen welke noodzakelijk zijn voor het leveren van de diensten, alsmede iedere andere situatie waarop 100%Geslaagd geen (beslissende) controle kan uitoefenen, alles zowel in het bedrijf van 100procentgeslaagd.nl als in het bedrijf van derden die bij de overeenkomst zijn betrokken.

 

Artikel 12. – Geheimhouding

100procentgeslaagd.nl is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van de klant heeft verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de klant is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

 

Artikel 13. – Intellectueel eigendom

13.1 Door levering van diensten worden geen auteursrechten in de zin van de Auteurswet overgedragen. De klant verwerft niet-exclusieve gebruiksrechten. Alle rechten van intellectuele eigendom op de krachtens de overeenkomst ter beschikking gestelde programmatuur, materialen, bestanden, afbeeldingen, theorie-examens, theoriepakketten e.d. berusten uitsluitend bij 100procentgeslaagd.nl of bij haar licentiegever. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan om programmatuur, materialen, bestanden, afbeeldingen, theorie-examens e.d. te kopiëren, te verveelvoudigen, openbaar te maken, voor directe of indirecte commerciële doeleinden te gebruiken, tenzij 100procentgeslaagd.nl of haar licentiegever daar toestemming voor heeft gegeven.
 13.2 Het is 100procentgeslaagd.nl toegestaan om technische maatregelen te nemen en te onderhouden ter bescherming van de intellectuele eigendomsrechten op het theorie-examen en theoriepakketten.
 13.3 Het is enkel toegestaan om verkregen of uitgeprinte informatie aan te wenden voor persoonlijk gebruik.

 

Artikel 14 – Gebruik van resultaat

14.1 100%Geslaagd heeft de vrijheid om de resultaten en eigendomsrechten te gebruiken voor eigen publiciteit, verwerving van promotie, hierbij wordt wij geacht de belangen van de kandidaat te respecteren in acht nemend de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

14.2 100% Geslaagd heeft het recht om kandidaat als referentie te noemen op haar website zonder dat de (persoons)gegevens kenbaar worden gemaakt. Indien kandidaat uitdrukkelijk akkoord gaat, kan 100%Geslaagd de naam van de kandidaat benoemen op haar website, zonder andere (persoons) gegevens die niet noodzakelijk zijn voor de publiciteit op de website.


Artikel 15. – Beveiliging en internet

15.1 100procentgeslaagd.nl zal passende beveiligingsmaatregelen nemen om de website te beschermen tegen de risico's van onbevoegde toegang tot of wijziging, vernietiging of verlies van de door de klant via de website ingevoerde gegevens, maar 100%Geslaagd kan ter zake geen garantie geven.


Artikel 16. – Slotbepalingen

16.1 Van toepassing is steeds de versie van de algemene voorwaarden zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst, tenzij de klant na de totstandkoming de gelding van een herziene versie van de algemene voorwaarden heeft aanvaard.
16.2 100procentgeslaagd.nl en de klant zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
16.3 Op elke overeenkomst tussen 100procentgeslaagd.nl en de klant is Nederlands recht van toepassing.
16.4 Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de klant en 100procentgeslaagd.nl worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar 100%Geslaagd gevestigd is, zulks voor zover de wettelijke bepalingen dit toestaan. Indien 100%Geslaagd een beroep doet op deze bepaling, heeft de klant de mogelijkheid om binnen een maand voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.


Deze algemene voorwaarden is als laatst bijgewerkt op 22 april 2023.